Ticket #8 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

uppdatera arbetsgrupper

Reported by: marten.fjallstrom@… Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords: arbetsgrupper
Cc:

Description

Eftersom ni är webb får ni i uppdrag att uppdatera  http://www.piratpartiet.se/arbetsgrupper så den stämmer. In med det nya och gör de ändringar som behövs - Teknik&Drift - på det gamla.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by mini

  • Owner changed from somebody to mini
  • Status changed from new to assigned

Jag tar den.

comment:2 Changed 14 years ago by mini

Så, uppdaterat webbstrategigruppen iallafall, Admin&Drift kvar, sagt till RO.

comment:3 Changed 14 years ago by Richie

  • Owner changed from mini to Richie

comment:4 Changed 14 years ago by Richie

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed

comment:5 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.