Ticket #820 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Leverera mail med TLS till mottagande SMTP

Reported by: HR <henry@…> Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Ideer Keywords:
Cc:

Description

Hej, jag har en egen mailserver och jag fick tidigare ideen att aktivera auth med kryptering då jag vill skicka mail till min SMTP utifrån utan att FRA läser det. Jag märkte efteråt att bland annat Comhems MTA skickar mailen med TLSv1 till min server. Igår natt så lyckades jag hitta hur man ställer in Postfix för att ta emot mottagande MTA:s certifikat.

Jag föreslår med anledning av bland annat FRA att Piratpartiet aktiverar TLS till fullo och även fixar att partiets cert är trusted.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by Zash

Jag tror att vad man borde ha i /etc/postfix/main.cf är

smtpd_tls_security_level = may

och/eller

smtpd_tls_security_level = may

Certet är OK-ish, vilket kan verifieras med

openssl s_client -CApath /etc/ssl/certs -connect mail.piratpartiet.se:smtp -starttls smtp

comment:2 Changed 12 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
  • Milestone set to UPK2011

comment:3 Changed 12 years ago by Zash

Tacka till BA

comment:4 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan UPK2011 deleted

Milestone Innan UPK2011 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.