Ticket #823 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Snabbhopp mellan poster på Live

Reported by: snaggletoth@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Boing Boing har hittat på en shortkey-funktion som gör att man snabbt kan hoppa till nästa post, eller till föregående post. Det vill jag se på Piratpartiet Live också. Läs mera här (inklusive ytterligare ideer från läsarna under kommentarer):

 http://www.boingboing.net/2010/05/26/keyboard-shortcuts.html

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Åh! Bra idé.

Implementerat! (102 minuter senare...)

Note: See TracTickets for help on using tickets.