Ticket #822 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

Piratpartiet, Flattr och donera pengar

Reported by: Tommten Owned by: Gonte
Priority: major Milestone: Innan Valkanpanjen 2014
Component: Ideer Keywords: Flattr
Cc:

Description (last modified by sikevux) (diff)

Gör en Flattr användare som heter Piratpartiet eller som man kan donera pengar till genom att klicka på en "like" knapp under "donera" och kanske på nyhetsbrev och liknande.

Det sprider både Flattr idén ( https://flattr.com/) och genererar kanske pengar till PP.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by sikevux

  • Milestone changed from Innan Valkampanjen 2010 to Innan Valkanpanjen 2014

comment:2 Changed 13 years ago by sikevux

  • Keywords Flattr added
  • Owner changed from Richie to Gonte
  • Status changed from new to assigned

comment:3 Changed 11 years ago by sikevux

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed
  • Description modified (diff)

Fixad, delvis. Se #1206

Note: See TracTickets for help on using tickets.