Ticket #825 (assigned Förbättring)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Skapa "teams"

Reported by: anonymous Owned by: onm
Priority: minor Milestone:
Component: PiratePad Keywords:
Cc:

Description

Lägg till möjligheten att skapa "teams" på samma sätt som  http://piratenpad.de redan har

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Richie

  • Owner changed from Richie to redhog
  • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 13 years ago by onm

  • Owner changed from redhog to onm

Jag har slagit på PRO-funktionerna i paddan, men ännu inte gjort ändringar i nginx så att den släpper igenom prodomänerna till sina prosidor.

Det finns en pro-domän uppe, min testdomän  http://ola2.piratepad.net/

Jag tänkte skapa några generella prokonton innan jag släpper på för alla att registrera egna prodomäner, om vi nu ska släppa på det för alla.

comment:3 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:4 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.