Ticket #826 (new Defekt)

Opened 13 years ago

Tomt fält för besökarnamn ger loggproblem

Reported by: dansve Owned by: dansve
Priority: trivial Milestone:
Component: Piratsupport Keywords:
Cc:

Description

Om en besökare tömt fältet för besökarnamn kan man inte öppna samtalet i historiken.

Tänkbara lösningar är att systemet får skapa en rubrik alternativt att man lägger en liten ikon för varje samtal och länkar även den.

Note: See TracTickets for help on using tickets.