Ticket #829 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Gallring eller uppstramning

Reported by: anonymous Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Det här kanske låter petigt, men jag får intryck av att en och annan pirat taggar upp alla sina inlägg på Live, alldeles oavsett om det är relevant eller inte. Maloki till exempel har ofta diverse personligt gnäll uppe på Live, och det är säkert läsvärt för den som är intresserad av henne, men knappast för den som är intresserad av Piratpartiet.

Nu vet jag inte hur man rent konkret ska komma runt det och ofta är det förstås en tolkningsfråga vad som är relevant eller inte. Vad jag efterlyser är väl helt enkelt någon form av funktion för att rapportera missbruk, eller kanske räcker det med en översyn och rent av gallring av vilka som skriver på Live.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to accepted

Japp, det finns behov av uppstyrning nu när vi närmar oss valet. Jag jobbar på att förtydliga riktlinjer och göra rapportering/borttagning enklare. Dock så tror jag sällan att lösningen är att ta bort enskilda skribenter, utan mer att skärpa upp taggningen.

comment:2 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed

Bästa sättet att rapportera missbruk är här. Uppstramning sker kontinuerligt. Fråga anses därmed besvarad.

Note: See TracTickets for help on using tickets.