Ticket #85 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 12 years ago

View Ideas blir inte highlightat

Reported by: berinder Owned by: speakman
Priority: trivial Milestone:
Component: Trac Keywords:
Cc:

Description

När man klickar in sig på View Ideas så blir View Tickets highlightat.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Type changed from defect to enhancement

View Ideas är en genväg till View Tickets, bara med ett speciellt filter. Det ska mycket till innan det finns anledning att fixa det, men så har du valt rätt prioritet också. :-)

comment:2 Changed 12 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix
Note: See TracTickets for help on using tickets.