Ticket #84 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

skypeboten klarar inte @replies

Reported by: mini Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Skypeboten Keywords:
Cc:

Description

... eftersom den alltid prefixar med namnet.

Man borde göra så att om en tweet börjar med @username så formatteras den annorlunda. Alternativt göra om formatteringen i samtliga fall, tex avsändaren inom parentes.

Så här är det nu:

+++ Hej hopp
+++ @username hej hopp
==>

Mikael Nilsson: Hej hopp
Mikael Nilsson: @username hej hopp <--- inte ett reply enligt twitter

Istället kunde det bli antingen

Mikael Nilsson: Hej hopp
@username (Mikael Nilsson) hej hopp

eller

(Mikael Nilsson) Hej hopp
@username (Mikael Nilsson) hej hopp

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

Den övre är loggkanalen och den nedre är twitter?

Jag röstar på samma output i loggen som på twitter: @username (Mikael Nilsson) hej hopp

comment:2 Changed 14 years ago by mini

Nja, det är två skilda tweets. Frågan är om den ska formatteras likadant oberoende av om det finns en @... (fall 2) eller om det ska göras lite olika (fall 1)

comment:3 Changed 14 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.