Ticket #859 (closed Defekt: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Fler än 15 samtidigt på paddan?

Reported by: olof.bjarnason@… Owned by: redhog
Priority: major Milestone:
Component: PiratePad Keywords:
Cc:

Description (last modified by sikevux) (diff)

Jag blev idag pinsamt medveten om gränsen om 15 pers samtidigt på piratepad.

Det var när jag fick igång "Udda argument för att rösta PP"-paddan,
och bjöd in massor av folk att crowda nya argument. Det blev
anstormning, och snart kom folk inte in.

Vad behöver göras för att spräcka denna fiktiga 15-personers-gräns? :)

 http://piratepad.net/udda-argument-att-rosta-pp

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Richie

  • Owner changed from Richie to redhog
  • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 13 years ago by nicolas.sahlqvist@…

De har ett hack på piratenpad.de som knäcker den limiten, de har testat online möten med 100-tals pers i samma padda! Jag har kontakter med PPDE ifall ni inte hittar de i nått repository som är publikt + att de har erfarenheter av att optimera miljön som de körs i.

comment:3 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:4 Changed 10 years ago by sikevux

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to wontfix
  • Description modified (diff)

comment:5 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.