Ticket #860 (closed Uppgift: wontfix)

Opened 12 years ago

Last modified 10 years ago

skapa proxy för TPB

Reported by: anonymous Owned by: Richie
Priority: minor Milestone: Innan Valkanpanjen 2014
Component: Ideer Keywords:
Cc:

Description (last modified by sikevux) (diff)

Fundering: Borde inte piratpartiet lägga upp en webbproxy som ENDAST forwardar svenska ip till TPB (och alla adra svenska sidor som kommer bli censurerade (men loggar ip uppkopplingarna och redovisar dessa loggar öppet i klartext) bara för att visa att TPB=google för "svart internet"
Loggningen är viktig annars får nog proxyn hela världens trafik genom sig...
Det ger statment:
Här kan du som svensk nå det censurerade internett men du är inte annonym för det

kan datainspektionen ha något med det att göra?
/Belsebub tar en öl

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to Valkanpanjen 2014

comment:2 Changed 10 years ago by sikevux

  • Priority changed from critical to minor
  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix
  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.