Ticket #862 (new Förbättring)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Piratepad.net i monitor-rutan på ppdrift

Reported by: olofb Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: PiratePad Keywords:
Cc:

Description

Skulle varit bra att se paddans uptid ute till höger på ppdrift-bloggen, i monitor-rutan.

Paddan är central för väldigt mkt aktivistplanering.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2011

comment:2 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2011 deleted

Milestone Innan 2011 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.