Ticket #863 (closed Uppgift: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

Minska mängden PP-webbtjänster med personuppgifter

Reported by: SimonB. Owned by: Johanmlg
Priority: major Milestone:
Component: vBulletin(mötesplattformen) Keywords:
Cc:

Description

Ifall någon begär registerutdrag kan det vara smidigt att veta vilka register som det ska (måste?) omfatta.
Kanske kan även något göras i förebyggande syfte för att ha mindre mängd ställen att gräva från.

T ex se till att eventuella uppgifter i forumet blir mindre personuppgift-iga? (Kanske dölja bort en massa fält där det går fylla i personuppgifter?)

[2010-07-04 14:22:47] Jörgen Lindell: Kan det inte räknas som registerutdrag att folk själva kan gå in och kolla sina uppgifter i PW?
[2010-07-04 14:23:47] Jonatan Gonte Kindh: JL: Nope. Vi måste ge från _alla_ system med personuppgifter.
PW, forum, fogbugz (motsvarar diarie), eventuellt annat plock...

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Gonte

Något som personuppgiftsombudet borde greppa, men jag antar att styrelsen inte tillsatt det än :P

comment:2 Changed 12 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

ja kanske, men låt styrelsen ge ledningen i uppdrag att genomföra det.

Note: See TracTickets for help on using tickets.