Ticket #865 (closed Defekt: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Angående sidan http://www.piratpartiet.se/politik/integritet

Reported by: anonymous Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords: uppdatera
Cc:

Description

"Vi vill upphäva datalagringsdirektivet och stärka skyddet för den enskildes privatliv.

Piratpartiet tar inte ställning till det faktum att Sverige är medlem i EU, men när vi nu är det har vi rätt att kräva att det skall vara demokratiskt. Det demokratiska underskottet inom EU måste på sikt åtgärdas, och första steget är att hindra det från att permanentas genom en illa genomtänkt konstitution. Det förslag till EU-konstitution som Nederländerna och Frankrike röstade nej till skall inte antagas, vare sig i sin ursprungliga form eller med kosmetiska ändringar."

så står det på hemsidan om integritet, men nu är ju lissabonfördraget genomröstat redan...

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix
Note: See TracTickets for help on using tickets.