Ticket #873 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Förnyelse av medlemskap endast möjlig en gång per år

Reported by: agnesson Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Då vi i UP har som krav att alla medlemmar _årligen_ aktivt tar ställning om ett medlemskap har vi problem med att vissa funktionärer förnyar för flera år framöver (antar att de trycker på förläng-knappen flera gånger).

Mitt förslag är att man lägger in en spärr så att man endast kan förnya en gång per år (gäller då även för funktionärer likväl som för memberservice).

Change History

comment:1 in reply to: ↑ description Changed 13 years ago by agnesson

Samt att ta bort alla tidigare förnyelser som sträcker sig längre än 2011.

comment:2 Changed 13 years ago by Jörgen Lindell <jorgen.lindell@…>

Såvitt jag kommer ihåg så har jag tagit bort den möjligheten sedan några månader tillbaka, men jag ska kolla.

comment:3 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2011

comment:4 Changed 12 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

comment:5 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2011 deleted

Milestone Innan 2011 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.