Ticket #874 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Möjlighet att se när ett medlemskap förnyades i UPs exportfunktion

Reported by: agnesson Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

I och med UPs bidragsansökan behöver vi redovisa när ett medlemskap förnyades. Tidigare har vi löst det genom att skicka in en stickprovslista och hämtar informationen från loggen. Detta är dock en dålig lösning.

Bäst vore att i  https://pirateweb.net/Pages/special/se/ungpirat/export.aspx ta bort membership.start och membership.ends och ersätta med membership.latest.renewal.or.start. Även tidpunkt, hur förnyelsen gjordes och med vilket ip är det som behövs för UPs redovisning.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by agnesson

  • Summary changed from Möjlighet att se när ett medlemskap förnyades to Möjlighet att se när ett medlemskap förnyades i UPs exportfunktion

comment:2 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:3 Changed 12 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

comment:4 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.