Ticket #907 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

Hemsidan om lokalvalen

Reported by: anders.lindback@… Owned by: Richie
Priority: trivial Milestone: Innan Valet av L,K-listor
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

 http://www.piratpartiet.se/kommunpolitik står inget om landstingskommunerna

dessutom så borde Västerås länkas till ppvastmanland.se

och västmanland länkas till ppvastmanland.se

(gemensam portal for PPs kommuner och landsting i västmanland)

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by sikevux

  • Milestone set to Val av L,K-listor

comment:2 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

finns inte på nya hemsidan.

Note: See TracTickets for help on using tickets.