Ticket #908 (closed Defekt: invalid)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

Felaktiga länkar på http://piratpartiet.se/international

Reported by: Helge Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description (last modified by MikaelHolm) (diff)

Ett flertal länkar på  http://piratpartiet.se/international fungerar inte.

Belgien: leder till parkerad sida. Rätt adress är  http://www.pirateparty.be/
pp-international.net är ner. Påverkar Canada med flera.
Polens server svarar inte.
Perus adress leder till en parkerad sida hos Godaddy.com
Sydafrikas server svarar inte.
Portugals länk fungerar, men blir omdirigerad till  http://partidopiratapt.eu/

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2011

comment:2 Changed 11 years ago by MikaelHolm

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid
  • Description modified (diff)

comment:3 Changed 11 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2011 deleted

Milestone Innan 2011 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.