Ticket #914 (closed Defekt: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 10 years ago

Sökfältet upptill på er hemsida fungerar inte

Reported by: bg@… Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Jag kunde skriva in sökordet i sökfältet, men när jag trycker "enter" händer ingenting. Prövade med Opera 10 och Internet Explorer 7. Har Windows XP Home.

Mvh Bill

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:2 Changed 12 years ago by Zash

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Sökfältet är borttaget

comment:3 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.