Ticket #915 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Fel vid värdbokning. Bekräftelsemailet säger att man bokat samtliga pass.

Reported by: dansve Owned by: JorgenL
Priority: blocker Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Om man bokar sig som värd får man ett mail som säger "Du har tecknat dig för att vara vid vallokalen följande tider:
, 08:00-09:00, 09:00-10:00, 10:00-11:00, 11:00-12:00, 12:00-13:00, 13:00-14:00, 14:00-15:00, 15:00-16:00, 16:00-17:00, 17:00-18:00, 18:00-19:00, 19:00-20:00" oavsett vilken eller vilka timmar man bokat sig för.

Jag har ej kunnat verifiera om felet ligger i själva bokningen eller bara i utskicket.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by dansve

Update: Efter refresh visar vallokalslistan "Valvärdar bokade till 8%" så det verkar vara utskicket som blir fel.

comment:2 Changed 13 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Fixat, programfel i loopen som listar tiderna till mailet.

Note: See TracTickets for help on using tickets.