Ticket #94 (closed Uppgift: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

"Hur man röstar på PP" direkt på Ettan!

Reported by: speakman Owned by: mini
Priority: critical Milestone:
Component: Hemsidan Keywords: ettan
Cc:

Description

[02:19:47] Jan Lindgren: jag har idag fått flera kommentarer om att vi måste bli tydligare i hur man röstar på vår hemsida
[02:20:25] Jan Lindgren: om vi ska få ungdomar som aldrig röstat förut att rösta på oss så måste vi informera exakt hur de ska gå till väga
[02:20:43] Jan Lindgren: och om vi har sån information på hemsidan (kommer inte åt den just nu) så måste vi bli tydligare med att lyfta fram den

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Richie

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.