Ticket #95 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Guide till hur man röstar i valet

Reported by: Jan Lindgren - jan.lindgren@… Owned by: mini
Priority: critical Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Flera personer har hört av sig om att de vill rösta på oss, men inte vet hur det ska gå till. Vi behöver en enkel guide om hur man röstar för förstagångsväljare på vår hemsida och som dessutom syns.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Richie

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.