Ticket #949 (closed Uppgift: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Internkommunikationsmodul

Reported by: Zash Owned by: Zash
Priority: major Milestone:
Component: Piratechat (XMPP) Keywords:
Cc:

Description

Utveckla en Prosody-modul för att smartast och smidigast möjliggöra enkel kommunikation mellan olika (ev stängda) kanaler.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by Zash

Min ide är i princip att man skickar ett meddelande av formen @kanal: message som routas till den kanalen på samma server. Avsändare sätts till kanal/Namn.

Detta bör funka bättre än om man skulle bygga det med en bot.

comment:2 Changed 12 years ago by Zash

  • Status changed from new to accepted

comment:3 Changed 12 years ago by Zash

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed

Done, kan säkert behöva poleras lite, men funkar.

comment:4 Changed 12 years ago by Zash

Byggt som ett plugin till Prosody, så beror på #948 och roberts-migreringen

comment:5 Changed 12 years ago by Zash

Nu med bland  prosodys 3e-parts moduler. *stolt*

Note: See TracTickets for help on using tickets.