Ticket #955 (closed Defekt: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

Ämnesraden helt onödig

Reported by: olofb Owned by: Richie
Priority: minor Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description (last modified by MikaelHolm) (diff)

När man lämnar en kommentar på en nyhet på piratpartiet.se, finns det ett fält "Ämne".

Detta Ämne, som jag brukar lämna tomt nuförtiden, verkar inte dyka upp någonstans när man "Sparar" (konstigt ord för övrigt - "Skicka" eller "Kommentera" är mera vanligt).

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2011

comment:2 Changed 11 years ago by MikaelHolm

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix
  • Description modified (diff)

comment:3 Changed 11 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2011 deleted

Milestone Innan 2011 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.