Ticket #957 (closed Defekt: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

allt ska inte med!

Reported by: kalle.vedin@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

hej hej.

Nu kom för mycket med. Allt jag skriver ska inte inkluderas i live.piratpartiet.se. Bara det i kategorin "Pirate".

Ursäkta om jag strular till det för er.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Det var dina wordpress-URLer som hade ändrat sig, nu ska det dock vara fixat!

/Mikael

Note: See TracTickets for help on using tickets.