Ticket #96 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

PirateWeb kräver inget lösenord

Reported by: speakman Owned by: JorgenL
Priority: critical Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Glömde fylla i mitt lösenord och råkade då loggas in som en annan Daniel Nyström. Bör inte vara möjligt med blankt lösenord.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by anonymous

Tycks inte fungera så för alla konton, mitt kräver lösen.
Kan det vara så att "den andre" lyckats regga utan password?

comment:2 Changed 14 years ago by anonymous

Såvitt jag kan se i den nuvarande koden så är enda förklaringen att han lyckats få in ett tomt lösen i databasen. Har genererat ett nytt åt honom och försökt hitta möjligheter att lägga in tomt lösen. Kan inte hitta någon sådan, möjligen har det gjorts vid nåt tillfälle då koden tillät detta...

comment:3 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Owner changed from Todi to JorgenL
  • Status changed from new to assigned

comment:4 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.