Ticket #975 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

Kunna skicka SMS till alla medlemmar

Reported by: Richie Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

En funktion att skicka SMS till alla medlemmar skulle också sitta fint. Det BORDE gå rätt lätt att kopiera koden från aktivistutskicken?

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:2 Changed 12 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

comment:3 Changed 11 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.