Ticket #977 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

billesholm församlingsgård i fel komun

Reported by: christoffer.willenfort@… Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

billesholm församlingsgård är placerad under eslövs kommun men skall ligga under bjuv.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Hittar inte lokalen du nämner alls, så jag antar att det är löst?
/Jörgen

Note: See TracTickets for help on using tickets.