Ticket #982 (new Defekt)

Opened 14 years ago

Last modified 12 years ago

Skulder går in oberoende av attestering på cash advance

Reported by: marten.fjallstrom@… Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

När ett Cash Advance skapas blir det en utgift och en skuld. Utgiften går till attestering, men om den dödas ligger skulden ändå kvar.

Vad som behövs är att skulden automat-dödas om utgiften dödas.

Troligen relaterat problem: i listan med skulder, listas även skulder för icke utbetalda advances.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:2 Changed 12 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.