Ticket #996 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Medlemsmail inom UP ska default gå till alla, inte huvudupptagningsområdet

Reported by: agnesson Owned by: ba
Priority: blocker Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Idag sker kallelse till årsmöte mm som praxis via mailutskick. Det är därmed extremt dåligt att default för geografiskt område är huvudupptagningsområdet och inte "all" som också finns som alternativ. Det är viktigt att samtliga medlemmar blir kallade till ett årsmöte, inte endast de inom huvudupptagningsområdet.

Alltså, på sidan för lokala mail: Ändra det geografiska området till "all" när en lokalavdelning inom UP väljs.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by agnesson

  • Owner changed from JorgenL to ba
  • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to UPK2011

comment:3 Changed 12 years ago by agnesson

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed

comment:4 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan UPK2011 deleted

Milestone Innan UPK2011 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.