Ticket #9 (new Förbättring) — at Initial Version

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

Fixa in en svensk översättning av Trac

Reported by: ba Owned by: speakman
Priority: trivial Milestone:
Component: Trac Keywords: trac l10n
Cc: speakman

Description

Det vore fint att ha Trac på svenska så vi dels tar bort språkbarriärer men även för den rent estetiska delen, hemskt att blanda svenska och engelska! :)

Vad jag kunnat utröna från  http://trac.edgewall.org/wiki/TracL10N så behövs det göras på servern.

/ba

Note: See TracTickets for help on using tickets.