Ticket #182 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

parsnings fel bland öppettiderna

Reported by: mattias.dalkvist@… Owned by: speakman
Priority: minor Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

den visar ^ istället för ny rad, när det kommer en ny datum serie
ex:
 http://valsedlar.piratpartiet.se/kommun/gaevle/fortidslokal/stadsbiblioteket/

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.