Ticket #198 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 12 years ago

ny persisk översättning den förra är tydligen felaktig

Reported by: anonymous Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description


Attachments

Persiska 090426.doc Download (53.0 KB) - added by anonymous 14 years ago.

Change History

Changed 14 years ago by anonymous

comment:1 Changed 14 years ago by Richie

  • Owner changed from mini to Richie
  • Status changed from new to assigned

Men alltså, jag har bytt ut den 4-5 gånger nu. Hur vet vi vilken version som är mest rätt?

comment:4 Changed 13 years ago by simon.bohlin@…

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.