Ticket #244 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Sidan skickar inte ut bekräftelsemail

Reported by: johan_mlg Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Jag snackar i tele med en nu som säger att sidan inte skickar ut bekräftelsemail när man bokar en lokal...

KAN NÅGON KOLLA UPP DETTA??

(Det kan ju vara lokalt fel hos användaren också, men är ett så stort fel så det måste kollas)

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Det funkar klockers här...

comment:2 Changed 14 years ago by andreas

kolla loggen på admin sidorna om mailet gått ut och stämm av med hans epost adress

Note: See TracTickets for help on using tickets.