Ticket #248 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Beskrivning av värdrollen

Reported by: Jens Ayton Owned by: speakman
Priority: minor Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Nuvarande text:

  • Att svara på frågan "Vad står Piratpartiet för?" med "Fri fildelning och skyddat privatliv", om frågan ställs utanför vallokalen.
  • Att svara på alla andra frågor och följdfrågor med "Tyvärr, enligt vallagen får jag inte svara på den frågan. Fråga valförrättarna eller titta på vår hemsida."

Föreslagen text:

  • Att svara på frågan "Vad står Piratpartiet för?" med "Din rätt till privatliv och en mer balanserad upphovsrätt", om frågan ställs utanför vallokalen.
  • Att svara på alla andra frågor och följdfrågor med "Tyvärr, enligt vallagen får jag inte svara på den frågan. Fråga valförrättarna eller titta på vår hemsida." (se <a href=" http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/20050837.htm#K8P3">Vallagen 8 kap 3 §</a>)

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by andreas

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Uppdaterat i about.html och book_station.html i min branch.

Note: See TracTickets for help on using tickets.