Ticket #249 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 12 years ago

Lägg till text på /calculate

Reported by: anonymous Owned by: speakman
Priority: minor Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

 http://valsedlar.piratpartiet.se/region/stockholms_kommun/calculate/

Och motsvarande sidor

Det bör stå att man ska spara runt 10% av valsedlarna i reserv ifall något händer eller dom tar slut någonstanns

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by dansve

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Denna ticket är stängd pga att applikationen ersatts med en ny version inför valet 2010.

/Daniel Svensson

Note: See TracTickets for help on using tickets.