Ticket #250 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Utdelat-boxen sparar inte tillräckligt snabbt

Reported by: anonymous Owned by: speakman
Priority: minor Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

 http://valsedlar.piratpartiet.se/region/stockholms_kommun/calculate/

Det tar över 30 sekunder för bocken att spara sig, det funkar inte om man ska göra det on-the-fly för varje lokal

FRÅGA: Om man är flera personer som är inne på samma område och ändrar, skriver man då över varandras data?

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.