Ticket #251 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Det står att jag är ansvarig för kommuner jag inte är ansvarig för!

Reported by: anonymous Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Detta är en kommun under ditt ansvarsområde. Det innebär att du själv kan korrigera markörernas position om dessa visar fel. Du ändrar genom att klicka in dig på den felande vallokalens bokningssida, och där flyttar du helt enkelt markören till rätt position på kartan.

Från:  http://valsedlar.piratpartiet.se/kommun/hylte/

Trots att jag bara står som admin i stockholm.

Vet inte om det är något att bry sig om egentligen, så länge inte alla kan gå in och ändra allting utan bara dom som redan fått förtroende så bör det inte vara någon större fara

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by john@…

Känns som denna är mer relevant. Som jag skrev i #122 så står jag som ansvarig för Malmö, när det borde vara Höganäs.

comment:2 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.