Ticket #260 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Information om utträde

Reported by: Jens Ayton Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Pirateweb bör ha, som minst, information om hur man lämnar partiet. (Enligt stadgarna,  http://www.piratpartiet.se/stadgar , ska utträde begäras skriftligt till partiets
centralorganisation.)

Principiellt bör det gå att lämna partiet med en knapptryckning på Pirateweb. Att inte ha den möjligheten är de facto att göra det onödigt svårt att lämna partiet, och därmed indirekt blåsa upp medlemsstatistiken. Det är också allmänt användarfientligt. Det kan dock argumenteras att en sådan funktion skulle kräva en ändring av stadgorna.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:2 Changed 12 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

comment:3 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.