Ticket #277 (closed Förbättring: onhold)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Ticket changes & Ticket details i timeline

Reported by: andreas Owned by: andreas
Priority: minor Milestone:
Component: Trac Keywords:
Cc:

Description (last modified by sikevux) (diff)

Saknar några alternativ i http://utv.piratpartiet.se/timeline

Jämför tex med  http://code.djangoproject.com/timeline

Som har följande alternativ:

Ticket changes
Ticket details
Milestones
Repository checkins
Wiki changes

Medans utv.piratpiratiet.se endast har:

Opened and closed tickets
Milestones
Wiki changes

med Ticket changes & Ticket details skulle man få fler möjlighet till aggregering i rss flöden, bottar mm.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

Kolla om du hittar något av värde att lägga in härifrån:  http://trac-hacks.org/

comment:2 Changed 14 years ago by andreas

comment:3 Changed 13 years ago by sikevux

  • Owner changed from speakman to SimonB.
  • Status changed from new to assigned

comment:4 Changed 13 years ago by SimonB.

  • Owner changed from SimonB. to andreas

Hej andreas!

Vill du fortfarande pyssla med RSS?

Vi har ett behov att få ett RSS-flöde per komponent. Fixar du/någon det, så ser jag till att ppbot använder det filtrerade och därefter kan jag aktivera ticket_show_details.
Det finns säkerligen något RSS-specifikt plugin att hita på trac-hacks.org som kan förenkla -- leta gärna lite till!

Jag kan inte aktivera ticket_show_details innan ppbot bytts om till att använda ett filtrerat flöde -- annars kommer ppbot att spamma sönder på Skype.

(ticket_show_details Enable the display of all ticket changes in the timeline, not only open / close operations default=false)

comment:5 Changed 13 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:6 Changed 11 years ago by sikevux

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to onhold
  • Description modified (diff)

comment:7 Changed 11 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.