Ticket #288 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Telefonnummer till "valsedelsjouren"

Reported by: Todi Owned by: mini
Priority: critical Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Skulle vilja ha upp en notis om att man kan ringa till valsedelsjouren om man går och röstar och inte hittar några Piratpartiet-valsedlar.

Gärna här:  http://www.piratpartiet.se/rosta_pirat_i_eu_valet

I FAQ'en kanske? "Vad gör jag om jag går för att rösta och inte hittar några valsedlar?
Ring vår valsedels-jour: 08-55 11 72 65, så försöker vi se till att det läggs ut."

På valdagen (eller strax innan helst) skulle det vara bra om numret syns även på Ettan.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Todi

  • Priority changed from major to critical
  • Type changed from defect to enhancement

Behöver finnas på plats innan förtidsröstningen öppnar imorgon!

comment:2 Changed 14 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Ligger på ettan nu

Note: See TracTickets for help on using tickets.