Ticket #389 (closed Förbättring: onhold)

Opened 14 years ago

Last modified 12 years ago

Räkna ut rutt mellan lokaler

Reported by: Todi Owned by: speakman
Priority: minor Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

När jag på valdagen var ute och kontrollerade att det fanns valsedlar i alla lokaler och att inget fuffens hände, så hade det varit väldigt smidigt att kunna få en optimal rutt uträknad direkt på valsedels-kartan, och som lätt kunde skrivas ut i bra format (alla har kanske inte laptopen med i bilen som jag hade) där kartan, rutten, samt adresserna till de olika lokalerna listades på ett snyggt och smidigt sätt.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by dalkvist

finns ett bibliotek för det som använder google maps:
 http://gebweb.net/optimap/

comment:3 Changed 12 years ago by Richie

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to onhold
Note: See TracTickets for help on using tickets.