Ticket #388 (closed Förbättring: onhold)

Opened 14 years ago

Last modified 12 years ago

Informationsruta / lathund för valsedelsutläggare

Reported by: Todi Owned by: speakman
Priority: minor Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Något vi märkte på jourtelefonen och även på många ställen ute i landet var att vi här i sverige tyvärr har en del ganska skiftande kvalite på våra valförrätare.

Något som jag anser måste finnas till nästa val är därför detta. En informationssida som kan nås på nätet för varje kommun, samt som skrivs ut och distribueras tillsammans med valsedlarna av kommunledarna till alla distributörer, där det klart och tydligt står telefonnummer till:

Kommunledaren / alt. ansvarig i kommunen för valsedlarna.
Valkretsledaren, + distriksledaren, som bör finnas om de andra två inte går att få tag på, vilket tyvärr var fallet både en och två gånger.

Sedan ska även valjoursnumret finnas med.

På lappen ska även finnas klar och tydlig information om reglerna för valsedelsplacering. Utdrag från vallagen med relevanta paragrafer, så man lätt kan se och visa dessa för valarbetarna.

Det ska även finnas med kontaktuppgifter för den lokala valnämnden, till valansvarig på länsstyrelsen, samt en nationell kontakt. Dessa uppgifter bör fyllas på i systemet av VL, tror inte dom kan hämtas automatiskt.

Fler saker som är bra att ha med sig ute på fältet?

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by dalkvist

En karta/ alt färdbeskriving som beskrivs i http://utv.piratpartiet.se/ticket/206
vore också smidigt att kunna delaut.

comment:2 Changed 12 years ago by Richie

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to onhold
Note: See TracTickets for help on using tickets.