Ticket #48 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Tagga låtarna!

Reported by: Johanmlg Owned by: Johanmlg
Priority: major Milestone:
Component: Piratradio Keywords:
Cc:

Description

Tag-clouds! I massor! Tagga låtar! Nu! Tagg! Tagg! Tagg!

Vet inte riktigt hur det skulle funka i praktiken, men något att man via hemsidan skulle kunna lägga till tags till låtar, tex #spectrial och när man klickade på det i tagg-cloudet skulle man få upp en lista med låtar och kunna requesta dom i radion.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by mini

  • Owner changed from mini to Johanmlg
  • Status changed from new to assigned
  • Component changed from Hemsidan to Piratradio

comment:2 Changed 12 years ago by Zash

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to wontfix

Piratradio är nerlagt

Note: See TracTickets for help on using tickets.