Ticket #56 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

Multibla SMS/mail för aktivister i flera kommuner

Reported by: anonymous Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords: multibla,sms,mail,aktivist
Cc:

Description

Jag är skriven i en, jag bor i en annan, och vistas mycket av min tid i två kommuner till. Och min tanke var "Jag vill ha kommunspecifika saker som inte är för hela stockholm, utan även specifika för kommunerna jag är mycket i."

Detta har resulterat i att jag får 4 sms och 4 mail när det skickas ut saker till hela stockholm.

Och jag vet flera som har samma problem och stör sig på det.

Innan valkampanjen vore trevligt, för under den så kommer säkerligen det att skickas ut massor av saker.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Todi

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Pirateweb håller nu reda på vilka telefonnummer som fått sms redan och ska inte skicka till dem igen i samma session.

comment:2 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.