Ticket #589 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Privata mailinglistor i Pirateweb för Kl och higher officers

Reported by: mikke.svensson@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

En funktion att kunna skapa ett par egna mailinglistor för utskick till aktivister vid manifestationer av mindre art såsom folder o flyersutdelning. Organisationen börjar dessutom bli uppdelad lokalt i grupper såsom Mediagrupp, Ledningsgrupp osv. I dessa lägen saknas ett enkelt sätt att nå sina medarbetare i gruppen. Man kan naturligtvis skapa egna mailinglistor i sitt egna mailprogram men då tappar man det fina upplägget som ändå Pweb utskicken har.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:2 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Större fråga än att pw-gruppen ska fixa. Lobba mot PL som får komma med ett komplett förslag på hur det ska se ut.

comment:3 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.