Ticket #597 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

press.13-17.se

Reported by: Kalle Vedin Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords: Ny Blog
Cc:

Description

Föreläsningarna den 13-17 december har en egen blog, som vi använder för att pusha information till blogosfären. Samt kanske någon förvirrad reporter..

Du får gärna lägga till bloggen till live.pp.se.

 http://press.13-17.se (bloggen)
 http://13-17.se (FRA-pedia-sidan)

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Bloggen är ditlagd. Ni får själva se till att länka tydligt till 13-17.se.

Note: See TracTickets for help on using tickets.