Ticket #598 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

Piratblogg

Reported by: slicedlime@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Hej,

Jag skriver en blogg på  http://www.skivadlime.se där mycket handlar om piratfrågor och piratpartiet. Vore trevligt om den kunde komma med på Live!-sidan.

Poster som är relevanta taggas alltid som Piratpartiet, Pirater, Integritet eller Informationspolitik på bloggar.se.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Nu är du med!

Livesidan använder inte bloggar.se, men däremot taggsystemet på din blogg. Jag tog därför ovanstående taggar, fast wordpresstaggarna då.

Note: See TracTickets for help on using tickets.