Ticket #645 (closed Förbättring: duplicate)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

få mailutskick från andra kommuner

Reported by: bjorn.odlund@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Mycket efterfrågat att medlemmar ska kunna ange (opt-in) i pirateweb vilka andra kommuners mailutskick de vill ha. Detta för att vissa medlemmar bor precis på gränsen mellan två kommuner och/eller pendlar och känner sig lika mycket eller mer aktiva i angränsande kommun och då vill kunna få mailutskick från kommuner utöver den de bor i. Funktionen bör som sagt vara opt-in, men frågan om de vill ha andra kommuners utskick bör även ställas i formuläret när personen blir medlem för största medvetenhet om möjligheten.

http://utv.piratpartiet.se/ticket/142 talar delvis om samma sak, men den här är en bättre implementation imho (och med de jag fått uppmaningen av att ta upp det här), i de delar de talar om samma sak.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to duplicate

Kombinerar med #233

Note: See TracTickets for help on using tickets.