Ticket #752 (assigned Defekt)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

Automatiskt kommunval saknas på https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/Members/Add.aspx

Reported by: Gonte Owned by: JorgenL
Priority: critical Milestone: Innan Valkanpanjen 2014
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Ja, som topic, kommunval saknas på  https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/Members/Add.aspx

Resulterar i nya medlemmar vars profiler inte kan öppnas då värdet saknas.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by dansve

  • Owner changed from Todi to JorgenL
  • Priority changed from major to critical
  • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 13 years ago by Gonte

Dessas profiler kan numera öppnas och fixas av medlemsservice.
Men, lokala funktionärer kan inte hitta dessa medlemmar förrän medlemsservice fixat den specifika medlemmen...

(Mao, ordnas idag bara om man vet om problemet.)

comment:3 Changed 13 years ago by sikevux

  • Milestone set to Valkanpanjen 2014

comment:4 Changed 12 years ago by agnesson

  • Summary changed from Kommunval saknas på https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/Members/Add.aspx to Automatiskt kommunval saknas på https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/Members/Add.aspx
Note: See TracTickets for help on using tickets.